019_19AServei de Biblioteca i Documentació

 

DOSSIER DOCUMENTAL

 

IX Legislatura

 

Dossier documental, núm. 45

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 44

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 43

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 42

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

 

Dossier documental, núm. 41

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 40

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de voluntariat de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 39

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019

 

Dossier documental, núm. 38

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de microcooperatives de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 37

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera

 

Dossier documental, núm. 36

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de  règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 35

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat  autònoma de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 34

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de canvi climàtic i trancisió energètica

 

Dossier documental, núm. 33

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de consultes populars i processos participatius  

 

Dossier documental, núm. 32

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 31

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei del Govern de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 30

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 29

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei agrària de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 28

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 27

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears 

 

Dossier documental, núm. 26

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de suport a les famílies 

 

Dossier documental, núm. 25

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 

 

Dossier documental, núm. 24

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears 

 

Dossier documental, núm. 23

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de l'habitatge de les Illes Balears 

 

Dossier documental, núm. 22

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada 

 

Dossier documental, núm. 21

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears 

 

Dossier documental, núm. 20

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d'urbanisme de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 19

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges

 

Dossier documental, núm. 18

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadítica de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 17

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d'accessibilitat universal de les Illes Balears 

 

Dossier documental, núm. 16

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d'indústria

 

Dossier documental, núm. 15

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 14

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre es Trenc-Salobrar de Campos

 

Dossier documental, núm. 13

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017

 

Dossier documental, núm. 12

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 11

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 10

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca

 

Dossier documental, núm. 09

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de creació de l'Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 08

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 07

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d’igualtat de dones i homes

 

Dossier documental, núm. 06

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible

 

Dossier documental, núm. 05

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula la protecció a la maternitat

 

Dossier documental, núm. 04

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de la renda social garantida de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 03

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de recuperació parcial l’any 2005 de la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012

 

Dossier documental, núm. 02

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016

 

Dossier documental, núm. 01

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei pel qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears

 

 

VIII Legislatura

Dossier documental, núm. 40

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei de mecenatge esportiu i els seus incentius fiscals a les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 39

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries

 

Dossier documental, núm. 38

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 37

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

 

Dossier documental, núm. 36

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 35

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 34

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei agrària de les Illes Balears

 

Dossier documental, núm. 33

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de comerç a les Illes Balears

Dossier documental, núm. 32

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 31

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei del joc i les apostes a les Illes Balears

Dossier documental, núm. 30

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d’ordenació minera de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 29

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es modifica la llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 28

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 27

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei  del sistema de finançament definitiu dels consells insulars

Dossier documental, núm. 26

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 25

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 24

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014

Dossier documental, núm. 23

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei d’ordenació i ús del sòl

Dossier documental, núm. 22

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del  Projecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears  

Dossier documental, núm. 21

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de règim jurídic per a la instal·lació, l’accés i exercici d’activitats a les Illes Balears

Dossier documental, núm. 20

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

Dossier documental, núm. 19

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 18

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de cans d’assistència

Dossier documental, núm. 17

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal

Dossier documental, núm. 16

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 15

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei audiovisual de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 14

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d’ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 13

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013

Dossier documental, núm. 12

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament

Dossier documental, núm. 11

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, i altres activitats

Dossier documental, núm. 10

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de concessió d’un crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’exercici 2012

Dossier documental, núm. 9

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei del turisme

Dossier documental, núm. 8

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 7

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dossier documental, núm. 6

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible

Dossier documental, núm. 5

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc

Dossier documental, núm. 4

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de mesures tributàries urgents

Dossier documental, núm. 3

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012

Dossier documental, núm. 2

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa

Dossier documental, núm. 1

·         Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació del Projecte de llei d'autoritzacions financeres durant el període de pròrroga pressupostària iniciat l'1 de gener de 2011