RESOLUCIONS DICTADES PER LA PRESIDČNCIA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

I - IX LEGISLATURA


                                                                                                                                                                                                                                                              

. Versió per imprimir

I LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de l’accés al saló de sessions del Parlament

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procčs a seguir per a la publicació dels projectes i les proposicions de llei, una vegada s’han aprovat al Ple

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les indemnitzacions econňmiques a percebre per les persones que compareguin davant algun ňrgan del Parlament a requeriment d’aquest

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del compliment de l’acord plenari de dia 14 de novembre de 1984, de creació de Pončncia Especial sobre competčncies dels consells insulars  

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment per al debat general sobre la política del Govern de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la tramitació dels assumptes pel procediment d’urgčncia

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la composició de les comissions i de les pončncies

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del cňmput de terminis establerts a l’article 92.3 del Reglament del Parlament

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de l’admissió d’assumptes per a Mesa

 

II LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la interpretació de l'art. 92.3 del Reglament del PIB

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les ternes que ha de presentar el Parlament al Consejo General del Poder Judicial

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de l’adopció de mesures cautelars per part del Govern de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, en matčria d’ŕrees naturals de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment per a la designació dels representants del Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del funcionament de la Comissió No Permanent d’Investigació i Estudi sobre la problemŕtica de les toxicomanies a les Illes Balears

 

III LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la presentació d’iniciatives parlamentŕries degudament titulades pels autors

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la interpretació de l’article 92.3 del Reglament de la Cambra

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del funcionament de les pončncies

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del debat final del Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la tramitació de la memňria anual del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora dels terminis i procediment del lliurament de la documentació objecte d’estudi, debat i resolució per part de la Mesa als membres d’aquesta

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del termini per a la manifestació, per part del Govern de la CAIB, del criteri respecte de la presa en consideració de les proposicions de llei

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les normes de procediment per a la designació dels representants del Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears    

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de l’organització i funcionament del Grup parlamentari Mixt en el Parlament

 

IV LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment per a l’elecció del Síndic de Comptes

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del debat de les comunicacions del Govern relatives a les memňries dels consells insulars sobre la gestió de les competčncies transferides corresponents als anys 1994 i 1995

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de l’aplicació del procediment d’urgčncia a la tramitació de les iniciatives parlamentŕries no legislatives

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del debat de la comunicació del Govern relativa a les memňries de gestió de les competčncies assumides pels consells insulars, corresponent a l’any 1996

 

V LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la compareixença del senador en representació de les Illes Balears davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les normes de procediment per a la designació dels representants del Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les compareixences davant les comissions no permanents d’investigació

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment per a l’elecció del Síndic de Greuges

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la tramitació en el Ple dels convenis

 

VI LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les normes de procediment per a la designació dels representants del Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la interpretació de l’article 164.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les normes sobre la tramitació del Compte General de la Comunitat Autňnoma

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de l’aplicació de les normes reglamentŕries en el funcionament de la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears

 

VII LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment de control i validació dels decrets llei

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la designació de senadors per la comunitat autňnoma

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la compareixença del fiscal superior de les Illes Balears davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, per a la presentació de la memňria anual de l’activitat de la Fiscalia Superior de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment a seguir per al control del principi de subsidiarietat dels projectes d’actes legislatius de la Unió Europea

 

VIII LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la compareixença dels alts cŕrrecs del Govern sobre la idoneďtat al cŕrrec i projecte per a l’acció de govern

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les sol·licituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en relació a les iniciatives legislatives

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment per a l’aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

 

IX LEGISLATURA

 

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les normes de procediment per a la designació dels representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de les normes de procediment per a l’elecció dels i les membres del Consell Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment de votació telemŕtica a les sessions plenŕries del Parlament de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora de la presentació de la memňria anual del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per part del seu president o presidenta, davant el Parlament de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment per a la revisió del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Ř  Resolució de la Presidčncia reguladora del procediment per a la tramitació i l'aprovació, si escau, del reglament de funcionament i rčgim intern de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrucpió a les Illes Balears, i les seves modificacions posteriors