Imagen                                                                                                     ELECCIONS A CORTS GENERALS

                            JUNY  2016

 

Disposicions relatives al procés electoral a Corts Generals-2016 per organisme que dicta la disposició

 

 

 

GOVERNS

 

 

 

Govern dEspanya

JUNTES ELECTORALS

§  Cap de l’Estat

 

§  Junta Electoral Central

§  Ministeri dEconomia i Competivitat

 

§  Juntes Electorals Provincials

 

§  Ministeri dHisenda i Administracions Públiques

§  Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

 

§  Ministeri de Foment

 

TRIBUNALS

 

§  Ministeri de lInterior

 

§  Tribunal Constitucional

§  Ministeri de la Presidència

 

§  Tribunal Suprem

 

§  Administració General de l’Estat. Delegació Provincial del Institut Nacional d’Estadística a les Illes Balears

 

ÒRGANS CONSTITUCIONALS DE CONTROL

 

§  Tribunal de Cuentas

 

Govern de les Illes Balears

 

ALTRES PODERS ADJUDICADORS

§  Conselleria dHisenda i Administracions Públiques

 

§  FORTA

§  Conselleria de Treball, Comerç, i Indústria