Oficina del Censo Electoral. Delegació Provincial d’Illes Balears

 

En compliment de l’article 24 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, es procedeix a la publicació de la relació de seccions, meses i locals electorals per a les pròximes Eleccions al Parlament Europeu 2014. (BOIB núm. 47, de 07/04/2014)