Sindicatura de Comptes

 

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 50, de 18 d’abril de 2019)