Junta Electoral Provincial

 

Anunci composició inicial de les diferents Juntes Electorals (BOIB núm. 46, de 9 d’abril de 2019)

Anunci de la constitució definitiva de les Juntes Electorals de les Illes Balears. (BOIB núm. 47 d'11 d'abril de 2019)

Relació de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït reservats pels ajuntaments per a la celebració d'actes de campanya electoral, per a les pròximes Eleccions Municipals i Europees (BOIB núm. 49, de 16 d’abril de 2019)

Nova composició de les juntes electorals per a les eleccions del 26 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig de 2019)