Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

 

Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 2 d’abril de 2019 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 44, de 6 d’abril de 2019)

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 29 d’abril de 2019 per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 7 de maig de 2019)

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de maig de 2019 per la qual es corregeix l’error material detectat a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 29 d’abril de 2019 de 2019 per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 9 de maig de 2019)