Imagen                                                                            

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

ELECCIONS  2015

 

Disposicions relatives al procés electoral local i autonòmic 2015 per organisme que dicta la disposició

 

 

GOVERNS

 

 

 

Govern dEspanya

 

JUNTES ELECTORALS

 

§  Ministeri d’Economia i Competivitat

 

§  Junta Electoral Central

§  Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

 

 

§  Junta Electoral de les Illes Balears

 

§  Ministeri de Foment

 

§  Juntes  Electorals de Zona

 

 

§  Ministeri de l’Interior

 

 

§  Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

§  Ministeri de la Presidència

 

 

TRIBUNALS

 

§  Delegació del Govern a Illes Balears

 

 

§  Tribunal Constitucional

 

§  Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística a les Illes Balears

 

§  Tribunal Suprem

 

 

§  Consell General del Poder Judicial

 

Govern de les Illes Balears

 

ÒRGANS DE CONTROL EXTERN

§  Presidència

 

§  Tribunal de Comptes

§  Conselleria d’Administracions Públiques

 

§  Sindicatura de Comptes

 

§  Conselleria d’Economia i Competitivitat

 

 

§  Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

 

 

§  Conselleria de Vicepresidència i Presidència

 

 

Ajuntaments

 

 

 

§  Ajuntament de Palma